Bảo hộ sở hữu trí tuệ tại các quốc gia khác

DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI CÁC QUỐC GIA KHÁC
Tư vấn pháp lý, tra cứu thông tin khả năng bảo hộ, nộp đơn đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ tại các quốc gia đặc biệt tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Châu Âu 
(trực tiếp tại quốc gia sở tại hoặc hệ thống đăng ký quốc tế)

  • Tra cứu thông tin, nộp đơn đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ: Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Quyền tác giả
  • Theo dõi quá trình xử lý đơn, sửa đổi đơn, văn bằng bảo hộ, duy trì, gia hạn hiệu lực, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
  • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.